Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 12 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Australia's​ COVID-19​ response​ in​ Cambodia [English]
Mô tả

This​ factsheet​ focuses​ on​ Australian​ support​ for​ Cambodia's​ COVID-19​ medical​ response​ and​ a​ true​ partner​ for​ Cambodia​ in​ building​ resilience.

Resource's languages
  • Tiếng Anh