Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 3 tháng 2, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Báo cáo Quốc gia Giáo dục cho mọi người của Việt Nam (Tiếng Anh)
Mô tả

Thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế tại “diễn đàn quốc tế Giáo dục cho mọi người”, tổ chức tại dakar, Senegal tháng 4 năm 2000, việt nam đã xây dựng “Kế hoạch hành động quốc gia Giáo dục cho mọi người giai đoạn 2003-2015” và đã trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 02/7/2003. Kế hoạch ưu tiên tập trung vào các nhóm mục tiêu: Chăm sóc và giáo dục mầm non, giáo dục cơ bản (tiểu học và trung học cơ sở), giáo dục không chính quy (giáo dục thường xuyên) với các mục đích chiến lược: chuyển từ số lượng sang chất lượng; hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở (THCS); tạo cơ hội học tập suốt đời; huy động sự tham gia đầy đủ của cộng đồng và mọi người vì giáo dục; đảm bảo quản lý có hiệu quả và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực. đồng thời kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể về tiếp cận, chất lượng và sự phù hợp; hiệu lực và hiệu quả quản lý giáo dục cho mọi người (GDCMN). Để chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về “rà soát các mục tiêu GDCMN 2015 của các quốc gia”, dự kiến tổ chức vào năm 2015, việt nam cùng với các nước viết “Báo cáo quốc gia GDCMN 2015”. Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương để chuẩn bị nội dung báo cáo.

Resource's languages
  • Tiếng Anh