Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 3 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Cambodian​ sustainable​ development​ goals​ 2016-2030:​ Revised​ list​ of​ targets​ and​ indicators​ by​ goals [Khmer]
Mô tả

The​ Global​ Sustainable​ Development​ Goals​ (SDGs)​ have​ been​ localized​ in​ the​ Cambodian​ context​ and​ set​ out​ in​ the​ Cambodia​ Sustainable​ Development​ Goa​ (CSDGs)​ Framework​ 2016-2030,​ which​ was​ approved​ by​ the​ Royal​ Government​ of​ Cambodia​ (RGC)​ in​ November​ 19,​ 2018.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer