Đi thẳng đến nội dung

Ngân sách nhà nước cho ban tôn giáo các tỉnh năm 2020

Hàng năm ngân sách nhà nước sẽ dành một khoản cho ban tôn giáo chính phủ. Từ ban tôn giáo chính phủ sẽ được giải ngân cho các ban tôn giáo tại các tỉnh. Bộ dữ liệu ngân sách cho ban tôn giáo các tỉnh thống kê ngân sách được lấy số liệu từ các sở tài chính của các tỉnh cũng như các báo cáo của hội đồng nhân dân các tỉnh. (Bộ dữ liệu không đầy đủ hết các tỉnh do một số tỉnh chưa công khai)

Data Resources (2)

Data Resource Preview - [Tiếng Anh] Ngân sách chính phủ cho ban tôn giáo các tỉnh năm 2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Budget
  • Religious freedom
  • SDG8 Decent Work and Economic Growth
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không hạn chế
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 8 tháng 12, 2020
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu - Tìm kiếm thông tin - Lọc đối chiếu - Chuyển ngữ
(Các) nguồn Trang web của Bộ Nội Vụ và các trang web thuộc tỉnh khác
Thông tin người tạo Metadata. ODV
Thuộc tính Thuộc tính dữ liệu bao gồm: tên tỉnh, số lượng ngân sách, các links tham khảo và ghi chú thông tin bảng biểu xuất hiện ngân sách.
Cập nhật tần số not planned
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Các từ khóa religious budget,ngân sách cho tôn giáo,2020
Ngày đăng tải tháng 12 8, 2020, 09:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 8, 2020, 18:51 (UTC)