Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 31 tháng 3, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng CSV
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên [Tiếng Anh] Các tập quán văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Việt Nam
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả