Đi thẳng đến nội dung

Các tập quán văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Việt Nam

Dữ liệu bao gồm 127 tập quán văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (bao gồm lễ hội truyền thống, diễn xướng dân gian, tri thức bản địa, phong tục, tín ngưỡng xã hội, văn hóa dân gian và nghề thủ công truyền thống).

Data Resources (2)

Data Resource Preview - [Tiếng Anh] Các tập quán văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Ethnic minorities and indigenous people
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không hạn chế
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 1 tháng 3, 2022
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu - Tìm kiếm dữ liệu - Lọc thông tin và đối chứng một số các văn bản - Cấu trúc dữ liệu và công bố dữ liệu
Thông tin người tạo Metadata. ODV
Thuộc tính Thuộc tính dữ liệu bao gồm: tên lễ hội và di sản được công nhận là phi vật thể quốc gia, quyết định ghi nhận, năm ghi nhận, loại hình di sản, dân tộc, địa điểm xuất hiện của lễ hội và di sản, mô tả về lễ hội và di sản, nguồn tham chiếu dữ liệu.
Cập nhật tần số continual
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Các từ khóa national intangible cultural heritage,ethnic minority cultural practices,tập quán,văn hóa,dân tộc thiểu số,phi vật thể quốc gia,di sản
Ngày đăng tải tháng 3 31, 2022, 01:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 31, 2022, 01:46 (UTC)