Đi thẳng đến nội dung

Lower Mekong Countries Protected and Heritage Areas

A dataset describing protected areas and heritage sites throughout the Lower Mekong Countries. The World Database on Protected Areas (WDPA) is the most comprehensive global spatial dataset on marine and terrestrial protected areas available. Protected areas are internationally recognised as major tools in conserving species and ecosystems. Up to date information on protected areas is essential to enable a wide range of conservation and development activities.

Data Resources (3)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
 • Biodiversity
 • Environmental and biodiversity protection
 • Forest protection
 • Protected areas
 • Protected forests
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 29 tháng 10, 2020
Cơ sở dữ liệu dịa lý
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Các tọa độ ranh giới phía Tây 92.82507280653229
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 111.90697419409841
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 5.734551500026054
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 28.848865677000024
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
Độ chính xác định vị No known issues with accuracy
Tính đầy đủ The World Database on Protected Areas (WDPA) is the most comprehensive global spatial dataset on marine and terrestrial protected areas available. Data is complete as of publication in 2020.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Open Development Mekong has not processed this data in any way.
(Các) nguồn The World Database on Protected Areas (www.protectedplanet.net)
Giấy phép CC-BY-4.0
Bản quyền No
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 7 8, 2015, 10:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 19, 2022, 10:32 (UTC)