Đi thẳng đến nội dung

Greater Mekong Subregion Rail Links 2012

Published by: ADB

A geospatial dataset containing polygons of known, existing, planned and potential rail network links throughout the Greater Mekong Subregion.

Data Resources (3)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
 • Infrastructure
 • Migration
 • Trade
 • Transport and shipping
 • Transport infrastructure and facilities
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Hạn chế truy cập và sử dụng
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 11 tháng 7, 2012
Cơ sở dữ liệu dịa lý
 • Campuchia
 • China
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Các tọa độ ranh giới phía Tây 93.9816513061523
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 111.22673034668
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 6.02095985412598
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 26.6223068237305
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
Độ chính xác định vị There are no known issues with accuracy.
Tính nhất quán logic There are no known issues with logical consistency.
Tính đầy đủ There are no known issues with completeness.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Shapefiles were created by Environment Operations Center (www.gms-eoc.org) based on VMAP0 (existing railway) and ADB maps (construction and planned / potential railway).
(Các) nguồn Development Bank/ Environment Operations Center (www.gms-eoc.org)
Liên hệ
Thông tin người tạo Metadata. Metadata last updated on 2015-07-27. For inquiries contact: Open Development Cambodia, contact@opendevcam.net, +855 23 221 164, http://www.opendevelopmentcambodia.net, 43 St. 208, Sangkat Boeung Riang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
Thuộc tính
Giấy phép CC-BY-4.0
Bản quyền No
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 7 9, 2015, 05:28 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 7, 2021, 20:36 (UTC)