Đi thẳng đến nội dung

Gross domestic expenditure on research and development 2002

The total amount spent by each Lower Mekong country on research and development in 2002 as a percentage of their GDPs. Collated for an interactive visualization on the OD Mekong Science and technology page (https://opendevelopmentmekong.net/topics/science-technology/).

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Budget
  • Science and technology
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 20 tháng 4, 2016
Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời 1 tháng 1, 2002
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời 31 tháng 12, 2002
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Campuchia
  • Viet Nam
  • Lao People's Democratic Republic
  • Thái Lan
  • Myanmar
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu From the UNESCAP site, run an online query for Indicators > Research and development > Gross domestic expenditure on research and development [% of GDP]; Areas > Southeast Asia > Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, Viet Nam. Copy the results for the most recent year with data for all countries (2002) into an Excel spreadsheet and save.
(Các) nguồn Source: UN Statistics Division. Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2015 Gross domestic expenditure on research and development (% of GDP) www.unescap.org/stat/data/
Liên hệ ODI researcher: David Hill UN ESCAP Statistics Division: stat.unescap@un.org
Thuộc tính Excel spreadsheeet with two tabs, one for data and one for notes and sources.
Giấy phép CC-BY-4.0
Bản quyền No
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 4 22, 2016, 07:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 22, 2016, 07:26 (UTC)