Đi thẳng đến nội dung

hiv-aids-data-sheet-for-myanmar

A dataset of key HIV/AIDS indicators for Myanmar in .XLSX format. Published by Evidence to Action. Contains worksheets covering Sociodemographic indicators, HIV prevalence and epidemiology, Risk behaviours, Vulnerability and HIV knowledge, HIV expenditure and National response.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 1 tháng 11, 2014
Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời 1 tháng 1, 1992
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời 11 tháng 1, 2014
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Myanmar
Độ chính xác định vị No known issues with accuracy.
Tính đầy đủ Many of the indicators within this dataset are not complete over the entire temporal range.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Dataset has not been processed by ODI. It is archived here as published by Evidence to Action.
(Các) nguồn Dataset downloaded from Evidence to Action ( http://www.aidsdatahub.org/Data-Sheets) on May 20 2015. Citations for indicators within the dataset are contained in the XLSX resource.
Liên hệ Evidence to Action
Thông tin người tạo Metadata. Metadata is current as of upload to CKAN on May 20 2015.
Giấy phép CC-BY-4.0
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 5 20, 2015, 03:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 20, 2015, 09:22 (UTC)