Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 5 tháng 8, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Instruction​ on​ the​ organization​ and​ conduct​ of​ secondary​ school​ diploma​ exams​ in​ private​ educational​ institutions​ for​ the​ academic​ year​ 2019-2020
Mô tả

This​ instruction​ aims​ to​ show​ how​ to​ organize​ and​ conduct​ the​ secondary​ school​ diploma​ examination​ in​ private​ educational​ institutions​ for​ the​ 2019-2020​ school​ year​ during​ the​ COVID-19​ pandemic.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer