Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 14 tháng 9, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Law on disaster management [English]
Mô tả

The objective of this law is to manage the disaster in the Kingdom of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh