Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Law on Fisheries
Mô tả

This law aims to ensure the management of natural resources and fisheries and the livelihood of the local community for social, economic and environmental benefits, including the protection of biodiversity and sustainable cultural heritage in the Kingdom of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer