Đi thẳng đến nội dung

Laws and regulations on investment of the Kingdom of Cambodia

This document contains the list of laws and regulations on investment of the Kingdom of Cambodia

Data Resources (2)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 10 tháng 1, 2023
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Campuchia
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Các từ khóa foreign investment
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2023, 04:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 16, 2023, 04:45 (UTC)