Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 27 tháng 12, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Laws and Regulations related to the Establishment and Management of Special Economic Zone: 2013
Mô tả

hese laws and regulations related to the establishment and management of Special Economic Zone (SEZ) were published in the first edition in 2013 with the unofficial translation in English. This report gives information on the establishment of a Special Economic Zone (SEZ), a list of SEZ in 2013, and other regulations​such as Prakas, Sub-decree related to the Establishment and Management of Special Economic Zone (SEZ).

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh