Đi thẳng đến nội dung

List of Languages with 2-digit codes (ISO 639-1)

The dataset contains a list of ISO 639-1 standardized nomenclature classification of languages relevant to the ODM platform.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - List of languages supported by ODM

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Access to information
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 11 tháng 1, 2013
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Độ chính xác định vị The dataset is accurate.
Tính nhất quán logic There are no issues with logical consistency.
Tính đầy đủ There are no issues with completeness.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu The original dataset contains 219 records however a subset relevant to ODM was selected and represented here.
(Các) nguồn The Library of Congress101 Independence Ave, SEWashington, DC 20540http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php
Giấy phép CC-BY-4.0
Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Ngày đăng tải tháng 12 18, 2016, 05:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 31, 2023, 10:31 (UTC)