Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng WMS
Giấy phép unspecified
Tên lao_gms_tourist_main Web Map Service in GeoServer
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả