Đi thẳng đến nội dung

Literacy rate in Cambodia by province (2008)

This vector dataset provides the literacy rate in Cambodia in 2008, as given by the Cambodian Demographic Census 2008 (Ministry of Planning, National Institute of Statistics). Dataset were provided to Open Development Cambodia (ODC) in vector format by Save Cambodia's Wildlife's Atlas Working Group.

Data Resources (8)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

Data Resource Preview - Literacy rate in Cambodia by province (2008)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
 • Access to education
 • Adult literacy
 • Primary and secondary education
 • Social development
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 1 tháng 1, 14
Cơ sở dữ liệu dịa lý
 • Campuchia
Các tọa độ ranh giới phía Tây 102.32040022407571
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 107.64279277427526
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 10.343578559913562
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 14.704155468850322
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
Độ chính xác định vị The map of the literacy rate in Cambodia from the Atlas of Cambodia, as well as the accompanying description, purport to show the literacy rate in 2011. However, the data source is the Cambodian Demographic Census of 2008. It is unclear whether the data reflected is for the year 2008 or 2011.
Tính nhất quán logic The map of the literacy rate in Cambodia from the Atlas of Cambodia, as well as the accompanying description, purport to show the literacy rate in 2011. However, the data source is the Cambodian Demographic Census of 2008. It is unclear whether the data reflected is for the year 2008 or 2011.
Tính đầy đủ There are no known issues with Completeness.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Dataset were provided to Open Development Cambodia directly by Save Cambodia's Wildlife's 2013 Atlas Working Group in ESRI Shapefile format. The dataset were exported in JPEG, Geojson, KMZ and HTML format.
(Các) nguồn Royal Government of Cambodia, Ministry of Planning, National Institute of Statistics. Cambodian Demographic Census 2008. Phnom Penh, 2008. Save Cambodia's Wildlife. "Literacy Rate in 2011." In Atlas of Cambodia: maps on socio-economic development and environment. Second ed. Phnom Penh, 2014. 73. Print.
Liên hệ Save Cambodia's Wildlife (SCW), info@cambodiaswildlife.org, +855 23 88 20 35, http://cambodiaswildlife.org, 6Eo St. 570, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh, Cambodia.
Thông tin người tạo Metadata. Metadata last updated on 2014-06-26. For inquiries contact: Open Development Cambodia, contact@opendevcam.net, +855 23 221 164, http://www.opendevelopmentcambodia.net, 43 St. 208, Sangkat Boeung Riang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
Thuộc tính NCDD_CodeP / Cambodian Demographic Census 2008 (NIS, MoP) : NCDD Province Code, Province / Cambodian Demographic Census 2008 (NIS, MoP) : Province, T_LIT15 / Cambodian Demographic Census 2008 (NIS, MoP) : Total Literacy over 15, M_LIT15 / Cambodian Demographic Census 2008 (NIS, MoP) : Male Literacy over 15, F_LIT15/ Cambodian Demographic Census 2008 (NIS, MoP) : Female Literacy over 15
Giấy phép CC-BY-4.0
Bản quyền No
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 10 4, 2015, 21:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 8, 2019, 18:43 (UTC)