Đi thẳng đến nội dung

Myanmar union-level budget data

Union-level budget data from officially-published gazettes from Fiscal Year 2011-12 to 2017-18.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Budget
  • Economy and commerce
  • Government
  • National government
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Hạn chế truy cập và sử dụng Publicly disclosed budget information provided by the The Republic of The Union of Myanmar.
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 1 tháng 4, 2017
Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời 1 tháng 4, 2011
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời 31 tháng 3, 2018
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Myanmar
Độ chính xác định vị There are no known issues with accuracy
Tính nhất quán logic There are no known issues with logical consistency
Tính đầy đủ There are no known issues with completeness
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Data obtained from Open Myanmar Initiative's Budget Explorer http://budget.omimyanmar.org/ OMI obtained budget data from officially-published government gazettes.
(Các) nguồn Open Myanmar Initiative Budget Explorer at http://budget.omimyanmar.org/
Liên hệ The Ministry of Information: http://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=announcement/26/03/2015/id-2323
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 8 16, 2018, 05:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 18, 2019, 08:44 (UTC)