Đi thẳng đến nội dung

Người bản xứ ở Việt Nam

Việt Nam được xem là một đất nước đa dân tộc với 53/54 nhóm dân tộc đang sinh sống trên đất nước này là dân tộc thiểu số. Dù đã bỏ phiếu ủng hộ cho Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa (UNDRIP) nhưng quốc gia này không công nhận người dân tộc thiểu số như người bản xứ và cũng chưa thông qua Công ước 169 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Không có luật cụ thể cho dân tộc thiểu số, tuy nhiên ở cấp cơ quan ngang bộ, Ủy ban Dân tộc là tổ chức chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số. Chính phủ Việt Nam đã thông qua Công ước về xóa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD), Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Công ước về quyền trẻ em (CRC).

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Nhóm làm việc quốc tế về các vấn đề bản địa (IWGIA) Prinsessegade 29 B, Tầng 3 DK 1422 Copenhagen Đan Mạch Điện thoại: (+45) 53 73 28 30 E-mail: iwgia@iwgia.org CVR: 81294410

Tác giả (tổ chức) International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
Nhà xuất bản International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
Đánh số trang 1
Các từ khóa indigenous people,multi-ethnic,người bản xứ,đa dạng dân tộc,Công ước về xóa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD),Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW),Công ước về quyền trẻ em (CRC)
Ngày đăng tải tháng 1 24, 2019, 06:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 15, 2019, 11:01 (UTC)