Đi thẳng đến nội dung

ODM License list

The CSV file contains a list of all licenses that the ODM site has come across when loading resources into CKAN.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Supported Licences

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Access to information
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Hạn chế truy cập và sử dụng There are no access and use constraints
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 19 tháng 12, 2016
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Độ chính xác định vị There are no known issues with accuracy
Tính nhất quán logic There are no known issues with logical consistency
Tính đầy đủ The dataset is not complete as licenses get updated and change consistently.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu The list was compiled by recording known licenses that are currently applicable to records within the CKAN database.
(Các) nguồn Open Development Initiative (ODI)
Liên hệ Open Development Initiative (ODI) data@opendevmekong.org
Thuộc tính [id] - shorthand code for each license [license_name] - full name of each license [URL] - link to the full text of each license
Giấy phép CC-BY-4.0
Bản quyền No
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 12 19, 2016, 00:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 26, 2022, 16:31 (UTC)