Đi thẳng đến nội dung

Protected Areas in Laos

Data Resources (3)

 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
  • Bảo vệ rừng
  • SDG 15 - Môi trường sống trên đất liền
  • Các loại hình khu bảo tồn
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 1 tháng 1, 2020
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời 1 tháng 1, 2020
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Lao People's Democratic Republic
Các tọa độ ranh giới phía Tây 100.125106811523
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 107.635070800781
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 14.0320920944214
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 22.5092086791992
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
Độ chính xác định vị The boundary of protected area are inferred as it is digitized from a map at scale of 1:1 000 000.
Độ chính xác thuộc tính The attribute information are from the legend of digitized map and World Database on Protected Areas.
Tính nhất quán logic Some protected area in the World Database on Protected Areas does not exists in digitized map
Tính đầy đủ The data is completed based on the digitized map.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu The digital map was downloaded from the official website of WCS and georeferenced in QGIS Application. After the georectification steps, a shapefile was created and digitized following the map. The Laos administrative boundary from Data HDX was used as an auxiliary data for tracing during the digitizing process. The information from the map legend and World Database on Protected Areas were used for filling the attribute table.
(Các) nguồn Wildlife Conservation Society (https://web.archive.org/web/20201123203359/https://laos.wcs.org/About-Us.aspx); Lao admin layers (https://data.humdata.org/dataset/lao-admin-boundaries ; World Database on Protected Areas (https://www.protectedplanet.net/en)
Thuộc tính Name: name of protected area; Type: type of protected area; IUCN_Cate: Category of International Union for Conservation of Nature; Disig: Designation
Cập nhật tần số not planned
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền Yes
Phiên bản 1.0
Các từ khóa protected area laos
Ngày đăng tải tháng 11 23, 2020, 22:36 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 1, 2020, 08:56 (UTC)