Đi thẳng đến nội dung

Railway Lines of Laos

Published by: ADB

A geospatial dataset containing polylines of known, existing, planned and potential rail network links throughout Laos.

Data Resources (4)

 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Infrastructure
  • Rail
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 11 tháng 7, 2012
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Lao People's Democratic Republic
Các tọa độ ranh giới phía Tây 100.127662658691
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 105.350532531738
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 17.6092853546143
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 21.1981830596924
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
Độ chính xác định vị No known issues with accuracy.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Shapefiles were created by Environment Operations Center (www.gms-eoc.org) based on VMAP0 (existing railway) and ADB maps (construction and planned / potential railway).
(Các) nguồn Asian Development Bank/ Environment Operations Center (www.gms-eoc.org)
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 7 27, 2015, 13:49 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 7, 2021, 20:27 (UTC)