Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 16 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Public procurement system reform strategy 2019-2025
Mô tả

The introduction of the Public Procurement System Reform Strategy 2019-2025 aims to accelerate and facilitate public procurement procedures in line with the direction of the 2018-2025 budget reform, with the need to study legal aspects, relevant study on past implementation, challenges ,and citing international experience to serve as a basis for reforming the public procurement system 2019-2025, designed to set strategic directions and roadmaps for reform of the key components of the public procurement system and also being implemented in a step-by-step and approach in line with the strategic framework and strategic direction of the 2018-2025 budget reform.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer