Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 12, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Regional Experiences and Lessons on Contract Farming and Other Inclusive Agribusiness Models_2022_Khmer
Mô tả

Visit the source: https://www.mrlg.org/publications/regional-experiences-and-lessons-on-contract-farming-and-other-inclusive-agribusiness-models-khmer/

Resource's languages
  • Tiếng Khmer