Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 12 tháng 11, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Royal​ Kram​ No.1021/014​ promulgated​ the​ law​ on​ investment​ of​ the​ Kingdom​ of​ Cambodia
Mô tả

This​ law​ aims​ to​ establish​ an​ open,​ transparent,​ predictable​ legal​ framework​ that​ is​ favorable​ for​ investment​ to​ attract​ and​ promote​ investment​ by​ Cambodian​ or​ foreign​ entities​ with​ quality,​ efficiency​ and​ effectiveness​ aimed​ at​ socio-economic​ development​ in​ the​ Kingdom​ of​ Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer