Đi thẳng đến nội dung

school_data_upper_mmr

WMS Resources for layers: school_data_upper_mmr

Data Resources (1)

 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Access to education
Ngôn ngữ
  • Tiếng Myanmar
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Myanmar
Các tọa độ ranh giới phía Tây 92.19899
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 101.006855
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 17.45738
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 28.16871
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Ngày đăng tải tháng 10 2, 2019, 14:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 30, 2019, 04:30 (UTC)