Đi thẳng đến nội dung

Quyết toán Ngân sách Nhà nước của các Bộ, Ban ngành Trung ương từ 2004 đến 2019

Đây là số liệu quyết toán ngân sách nhà nước. Quyết toán này đã được Quốc hội thông qua. Tập dữ liệu công bố năm chi, loại chi, chi tiết chi, tên bộ, cơ quan trung ương và số tiền tính bằng triệu đồng. Dữ liệu được lấy từ Bộ Tài chính Việt Nam.

Data Resources (2)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Budget
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không hạn chế
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 11 tháng 10, 2021
Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời 31 tháng 12, 2004
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời 31 tháng 12, 2019
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu - Tìm kiếm - Thu thập dữ liệu - Lọc thông tin - Cấu trúc lại dữ liệu
(Các) nguồn https://ckns.mof.gov.vn/SitePages/home.aspx
Liên hệ CỔNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ TÀI CHÍNH Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội (84-24)2220.2828-2888 - Fax: (84-24)2220.8091
Thông tin người tạo Metadata. ODV
Thuộc tính Thuộc tính dữ liệu bao gồm số thứ tự, năm quyết toán, loại chi, thông tin chi chi tiết, tên đơn vị, số tiền (triệu đồng)
Cập nhật tần số continual
Giấy phép

No license given

Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Các từ khóa ngân sách nhà nước,quyết toán,state budget settlement
Ngày đăng tải tháng 10 11, 2021, 10:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 1, 2021, 03:20 (UTC)