Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 25 tháng 1, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree No.228 on the establishment of Boeung Karde multiple use area
Mô tả

This sub-decree shows the establishment of Boeung Karde multiple-use areas with an area of ​​1,643 (one thousand six hundred and forty-three) hectares in the geographical district of Krouch Chhmar and Dambae district, Tboung Khmum province.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer