Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 3, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 71 on the transfer of duties and loans of the inter-ministerial commission to facilitate the preparation and implementation of development projects along the western and northern borders of the Kingdom of Cambodia under the jurisdiction of the social land concession committee national level
Mô tả

This sub-decree aims to transfer the duties and credits of the inter-ministerial commission to coordinate the design and implementation of development projects along the western and northern borders of the Kingdom of Cambodia under the jurisdiction of the national social land concession committee in accordance with the sub-decree. No. 19, dated March 19, 2003, on social land concessions

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer