Đi thẳng đến nội dung

Constitution of Myanmar 1947

Constitution issued by Parliament in 1947

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Constitution of Myanmar 1947

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • Ministry of President's Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Myanmar
Loại tài liệu chính thức Hiến pháp
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn 1947 Constitution
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền No
Trạng thái Bãi bỏ
Ngày ban hành dự thảo 24 tháng 9, 1947
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 4 tháng 1, 1948
Ngày có hiệu lực 4 tháng 1, 1948
Tài liệu tham khảo The Official Gazette
Link gốc https://www.constitutionaltribunal.gov.mm/
Ghi chú

1947 Constitution

Các từ khóa Constitution
Ngày đăng tải tháng 10 2, 2017, 05:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 15, 2020, 00:48 (UTC)