Đi thẳng đến nội dung

Constitution of Myanmar 1974

Constitution issued by Myanmar Socialist Party in 1974

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Constitution of Myanmar 1974

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • Ministry of President's Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Hiến pháp
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn 1974 Constitution
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Trạng thái Bãi bỏ
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 1, 1974
Ngày có hiệu lực 19 tháng 3, 1974
Tài liệu tham khảo The official gazette
Link gốc www.myanmarconstitutionaltribunal.org
Các từ khóa consitution
Ngày đăng tải tháng 10 2, 2017, 05:48 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 15, 2020, 00:41 (UTC)