Đi thẳng đến nội dung

The Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008)

The Constitution of the Republic of the Union of Myanmar is the supreme law of Myanmar. Myanmar's first constitution was enacted for the Union of Burma in 1947. After the 1962 Burmese coup d'état, a second constitution was enacted in 1974. The country has been ruled by military juntas for most of its history. The 2008 Constitution, the country's third and current constitution, was published in September 2008 after a referendum.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • State Peace and Development Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Hiến pháp
Chủ đề Government
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 29 tháng 5, 2008
Ngày có hiệu lực 31 tháng 1, 2011
Tài liệu tham khảo The official gazette
Link gốc www.myanmarconstitutionaltribunal.org
Các từ khóa constitution
Ngày đăng tải tháng 10 2, 2017, 06:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 21, 2019, 15:32 (UTC)