Đi thẳng đến nội dung

Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)

Reasons and necessity of restricting the rights and freedoms of persons under this Act is for the protection of personal information effectively and for effective remedies for personal information owners from violating personal data rights in accordance with the conditions as provided in Section 26 of the Constitution of the Kingdom of Thailand.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of State
Ngôn ngữ
  • Tiếng Thái Lan
Loại tài liệu chính thức Đạo luật
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn PDP
Chủ đề
  • Internet
  • Laws and regulations
Giấy phép CC-BY-SA-3.0-IGO
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

This law is under the public domain.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 24 tháng 5, 2019
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 5, 2019
Ngày có hiệu lực 24 tháng 5, 2019
Tài liệu tham khảo เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562
Link gốc http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
Liên hệ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

Các từ khóa PDP,Privacy,Personal Data,Protection Law
Ngày đăng tải tháng 9 12, 2019, 03:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 3, 2021, 09:15 (UTC)