Đi thẳng đến nội dung

3 laws_records found

Chuyên đề: Water policy and administration Search Result For: laws_record

Kết quả lọc
  • Law on the establishment of the Ministry of Water Resources and Meteorology

    The Ministry of Water Resources and Meteorology is established under the jurisdiction of the Royal Government of Cambodia.

  • Sub-decree No. 98 on river basin management

    This sub-decree aims to manage, conserve and develop river basin to be more effective and sustainable in accordance to Law on Water Resource Management in the Kingdom of Cambodia.

  • Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020

    Quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo về quản lý tài nguyên nước. Mục tiêu tổng quát và cụ thể nhằm hướng tới Bảo vệ, khai thác hiệu quả, phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia ...

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).