Đi thẳng đến nội dung

Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020

Quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo về quản lý tài nguyên nước. Mục tiêu tổng quát và cụ thể nhằm hướng tới Bảo vệ, khai thác hiệu quả, phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia trên cơ sở quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do nước gây ra; từng bước hình thành ngành kinh tế nước nhiều thành phần phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả hợp tác, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các nước có chung nguồn nước với Việt Nam. Các nhiệm vụ và giải pháp chính.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision 81.2006

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # #81.2006
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Quyết định 81/2006/QĐ-TTg
Chủ đề
  • Water policy and administration
  • Water resources
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 4 tháng 4, 2006
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 4 tháng 4, 2006
Ngày có hiệu lực 4 tháng 4, 2006
Tài liệu tham khảo QD 81.2006
Link gốc http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=3200&idcm=198
Liên hệ

http://www.mpi.gov.vn

Các từ khóa chiến lược quốc gia về tài nguyên nước,QĐ 81.2006,National Strategy on Water Resources
Ngày đăng tải tháng 2 8, 2018, 09:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 14, 2018, 05:03 (UTC)