Đi thẳng đến nội dung

Act on the Promotion of Marine and Coastal Resources Management B.E. 2558 (2015)

It is expedient to have a law on the promotion of marine and coastal resources management; it, therefore, is enacted by the King, by and with the advice and consent of the National Legislative Assembly.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Act on the Promotion of Marine and Coastal Resources Management B.E. 2558 (2015)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of State
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Thái Lan
Loại tài liệu chính thức Đạo luật
Chủ đề Marine and coastal areas
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

This is the domain law issued by the Government.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 11 tháng 12, 2558
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 3, 2015
Ngày có hiệu lực 20 tháng 3, 2015
Tài liệu tham khảo ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 / ตอนที่ 21 ก / หน้า 49 / 26 มีนาคม 2558
Link gốc Thai: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca88/%ca88-20-2558-a0001.pdf English: http://www.krisdika.go.th/wps/wcm/connect/625fe50040d57faba821b9301a4f3586/ACT+ON+PROMOTION+OF+MARINE+AND+COASTAL+RESOURCES+MANAGEMENT%2C+B.E.+2558+%282015%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=625fe50040d57faba821b9301a4f3586
Liên hệ

http://www.krisdika.go.th/

Các từ khóa Marine and Coastal Management,Thai law
Ngày đăng tải tháng 9 21, 2018, 12:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 22, 2018, 06:45 (UTC)