Đi thẳng đến nội dung

Action plan for implementing booster COVID-19 vaccine policy to boost immunity against COVID-19

Booster doses of COVID-19 vaccine aim to protect the lives of Cambodians, protect the health system and reduce the socio-economic impacts of COVID-19 through the implementation of the government's policy on booster doses.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Action plan for implementing booster COVID-19 vaccine policy to boost immunity against COVID-19

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Cơ quan ban hành
  • Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Chương trình hành động
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Action plan for implementing booster COVID-19 vaccine
Chủ đề
  • Pandemics
  • Public health
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 27 tháng 9, 2021
Ngày có hiệu lực 27 tháng 9, 2021
Tài liệu tham khảo Ministry of Health
Liên hệ

Ministry of Health

Address: No: 80, Samdach Penn Nouth Blvd (289), Sankat Beoungkak 2, Tuol Kork District, Phnom Penh. Tel-Fax: (855-23) 885-970/884 909 Email: webmaster@moh.gov.kh Website: www.moh.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Action_plan_for_implementing_booster_COVID-19_vaccine__27.09.21.pdf
Các từ khóa covid-19,booster dose of covid-19 vaccine,action plan
Ngày đăng tải tháng 9 30, 2021, 05:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 30, 2021, 05:05 (UTC)