Đi thẳng đến nội dung

Amendment no. 001 of Article 3, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 54, 55, 59 of union law to be announced by Royal Kram 0516/007, 17 May 2016

This amendment aims to announce to set out by Royal Kram No. 0516/007, 17 May 2016

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Amendment No. 001 of Article 3, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 54, 55, 59 of union law to be announced by Royal Kram 0516/007, 17 May 2016

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 001
Cơ quan ban hành
  • Royal Palace
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Labour and Vocational Training
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Bản sửa đổi
Chủ đề Unions
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 1, 2020
Ngày có hiệu lực 3 tháng 1, 2020
Tài liệu tham khảo Ministry of Justice
Liên hệ

Ministry of Justice

Address: Sothearos Blvd. Daun Penh Daun Penh Blvd. Phnom Penh, Cambodia Tel: (+855) 23 216 322, (+855) 23 217 841 Email: info@moj.gov.kh Website: http://www.moj.gov.kh/

Văn bản pháp luật tham khảo Amendment_No_001__03.01.2020.pdf
Ngày đăng tải tháng 3 2, 2023, 04:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 13, 2023, 09:32 (UTC)