Đi thẳng đến nội dung

Announcement on suspend and review the forest land use certificates approval to individuals, entities or organizations in the area of conservation forest, protection forest, and production forest

This notice is issued to strengthen the forest land governance and ensure the effectiveness of law implementation of relevant government sectors. Previously, there are many people, entities or organizations illegally encroach the forest land or unauthorized occupy of land in the forest areas.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Announcement to suspend and review the issuance of forest land use certificates to individuals, entities or organizations in the area of conservation forest, protection forest, and production forest throughout the country.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # 1423/MORE
Cơ quan ban hành
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan thực thi
 • Government Office
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Vientiane Capital
Ngôn ngữ
 • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Chương trình hành động
Chủ đề
 • Chính sách và quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên thiên nhiên
 • Lâm sản
 • Bảo vệ rừng
 • Đất đai
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 25 tháng 3, 2021
Ngày có hiệu lực 25 tháng 3, 2021
Tài liệu gốc
 • Decree on the promulgation of the amended land law, 2019
Tài liệu tham khảo Lao Land Info Working Group #No. 1423 / MONRE, dated 25 March 2021,
Link gốc https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2021/03/New-notice-MONRE-forest-land-use-2021.pdf
Liên hệ

LIWG Communication Officer Tel: +856 30 981 5657 Email: Co@laolandinfo.org website: https://laolandinfo.org/ Facebook: https://www.facebook.com/laolandinfo/

Văn bản pháp luật tham khảo Announcement_on_suspend_and_review_the_issuance_of_forest_land_use_certificates_25/03/2021.pdf
Các từ khóa land management,forest,certification
Ngày đăng tải tháng 3 30, 2021, 03:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 19, 2021, 07:58 (UTC)