Đi thẳng đến nội dung

Arbitral awards for the labor incident involving Bowker Garment Factory (Cambodia) Company Limited

This arbitral award is the reference for Cambodia Labor Database.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Arbitral awards for the labor incident involving Bowker Garment Factory (Cambodia) Company Limited

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kandal
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Labor and Vocational Training
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Khác
Chủ đề Labor
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 29 tháng 4, 2020
Ngày có hiệu lực 29 tháng 4, 2020
Tài liệu tham khảo The Arbitration Council
Link gốc Link to the source: www.arbitrationcouncil.org/download/023-20-bowker-garment/?wpdmdl=9465&refresh=65d568eac6ea91708484842
Liên hệ

The Arbitration Council

Address: #72, St. 592 (Corner of St. 327) Sangkat Boeung Kak II, Khan Tuol Kork Tel: 855-23 881 814 / 815 Email: info@arbitrationcouncil.org

Văn bản pháp luật tham khảo Bowker_Labor_Incident_29.04.2020.pdf
Các từ khóa Labor Incident
Ngày đăng tải tháng 3 1, 2024, 02:34 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 12, 2024, 03:39 (UTC)