Đi thẳng đến nội dung

Baribour District​ land use master plan vision 2030

The Baribour District land use master plan aims to ensure effective management and governance of Baribour District through integration, development and conservation with quality, balance, equity and sustainability.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Baribour District​ land use master plan vision 2030

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kampong Chhnang
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction
  • Municipal-Provincial Governor/Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Chương trình hành động
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Baribour District​ land use master plan
Chủ đề
  • Đất đai
  • Phân loại đất
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 10, 2020
Ngày có hiệu lực 28 tháng 10, 2020
Tài liệu tham khảo Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUPC)
Liên hệ

Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUPC)

Address: No.771-773, Monivong Blvd, Sangkat Beng Trabek, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia. Website: http://www.mlmupc.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Action_Plan_Baribour_District​__28.10.2020.pdf
Các từ khóa landuse,master plan,action plan
Ngày đăng tải tháng 9 10, 2021, 09:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 10, 2021, 09:25 (UTC)