Đi thẳng đến nội dung

Biotechnology Safety Law

After the 6th ordinary session of the VII National Assembly Congress, wide studies and consideration were undertaken and agreement was reached on the content of Biotechnology Safety Law in resolution at afternoon session of 18 December 2013.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Biotechnology Safety Law

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # 058 /PO
Cơ quan ban hành
  • Presidential Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Nghị quyết
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints (government law)

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 18 tháng 12, 2013
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 12, 2013
Ngày có hiệu lực 18 tháng 12, 2013
Tài liệu tham khảo ສະພາແຫ່ງຊາດ
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 4 16, 2018, 16:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 19, 2022, 09:46 (UTC)