Đi thẳng đến nội dung

Budgetary Procedures Act, B.E. 2561 (2018)

The budget preparation, the administration of appropriations, the budget control and the evaluation as well as reporting shall be carried out in compliance with this Act and in line with the law on State fiscal and financial disciplines.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Budgetary Procedures Act, B.E. 2561 (2018) (English - Unofficial Translation)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of State
Cơ quan thực thi
  • Bộ Tài chính
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Thái Lan
Loại tài liệu chính thức Đạo luật
Chủ đề
  • Budget
  • Government services
Giấy phép Other (Public Domain)
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

This Act is under the public domain and accessible freely by the public.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 8 tháng 11, 2018
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 11, 2018
Ngày có hiệu lực 8 tháng 11, 2018
Ghi chú nhanh về chỉnh sửa

The following shall be repealed: (1) the Budgetary Procedures Act, B.E. 2502 (1959); (2) the Budgetary Procedures Act (No. 2), B.E. 2503 (1960); (3) the Budgetary Procedures Act (No. 3), B.E. 2511 (1968); (4) the Announcement of the National Executive Council No. 203, dated 31st AugustB.E. 2515 (1972); (5) the Budgetary Procedures Act (No. 4), B.E. 2517 (1974); (6) the Budgetary Procedures Act (No. 5), B.E. 2534 (1991); (7) the Budgetary Procedures Act (No. 6), B.E. 2543 (2000)

Tài liệu tham khảo Published in Government Gazette, Vol. 135, Part 92a, dated 11th November B.E. 2561 (2018) เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก ราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2561
Link gốc ภาษาไทย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/092/1.PDF English (Unofficial Translation) http://web.krisdika.go.th/data/document/ext839/839542_0001.pdf
Liên hệ

Facebook: Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand

Các từ khóa Budgetary Procedures,Bureau of the Budget,วิธีการงบประมาณ
Ngày đăng tải tháng 11 8, 2021, 12:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 8, 2021, 12:52 (UTC)