Đi thẳng đến nội dung

Circular No.013 on the implementation of financial law for management 2022

This circular aims to manage the national budget during the post-COVID-19 recovery period. The circular will ensure that the budget are fairly distributed to sectors that vital and aligned with the other national's strategic framework.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Circular No.013 on the implementation of financial law for management 2022

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 013
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Thông tư
Chủ đề
  • Banking and financial services policy and regulation
  • Law and judiciary
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 12, 2021
Ngày có hiệu lực 24 tháng 12, 2021
Tài liệu tham khảo Ministry of Economy and finance
Liên hệ

Street no.92 Sangkat Watphnom Khan Daunpenh Phnom Penh admin@mef.gov.kh Hotline : (+855) 23 890 666

Văn bản pháp luật tham khảo Circular_No_013__12.24.2021.pdf
Các từ khóa financial management law
Ngày đăng tải tháng 2 15, 2022, 02:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 15, 2022, 02:46 (UTC)