Đi thẳng đến nội dung

Circular on the Administration and Control of Civil Prisons in the Kingdom of Cambodia

Data Resources (1)

Data Resource Preview - សារាចរស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យពន្ធនាគារ ស៊ីវិលក្នុង​ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Thông tư
Chủ đề
  • Judiciary and courts
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 3, 1998
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:43 (UTC)