Đi thẳng đến nội dung

Circular Related to Illegal Occupation of State Land

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Circular Related to Illegal Occupation of State Land

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 2 S/R
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Thông tư
Chủ đề
  • Land
  • Land classifications
  • Land policy and administration
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 22 tháng 2, 2007
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:50 (UTC)