Đi thẳng đến nội dung

The Commercial Tax Law (The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/90)

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Commercial Tax Law (The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/90)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 8/90
Cơ quan ban hành
  • State Law and Order Restoration Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Civil and commercial litigation
  • Forest policy and administration
  • Laws and regulations
  • Logging and timber
  • Taxation
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Domain law issued by the government. No known access and use constraints.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 1, 1990
Ngày có hiệu lực 31 tháng 3, 1990
Tài liệu tham khảo Official Gazette.
Link gốc https://www.myanmartradeportal.gov.mm/kcfinder/upload/files/CommercialTaxLawEnglish_1.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,commercial tax law
Ngày đăng tải tháng 8 1, 2018, 21:28 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 24, 2020, 11:16 (UTC)