Đi thẳng đến nội dung

Quyết định 1819/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2017-2020

Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 đã ban hành Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Quyết định 1819/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp 2017 - 2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 1819/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Agriculture and fishing
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 11, 2017
Ngày có hiệu lực 16 tháng 11, 2017
Tài liệu tham khảo n/a
Link gốc http://hethongphapluatvietnam.net/decision-no-1819-qd-ttg-dated-november-16-2017approval-for-the-agriculture-restructuring-plan-2017-2020.html
Các từ khóa restructuring,nông nghiệp,tái cơ cấu
Ngày đăng tải tháng 3 26, 2020, 07:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:29 (UTC)