Đi thẳng đến nội dung

Decision No. 050 on the implementation of cash support for poor and vulnerable families during the fight against COVID-19 for round 7

The social protection program to provide cash assistance to poor and vulnerable families during the fight against COVID-19 will continue for the seventh round, which will last for three months: October, November and December 2021.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision No. 050 on the implementation of cash support for poor and vulnerable families during the fight against COVID-19 for round 7

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 050
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Economy and Finance
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Decision No. 050
Chủ đề Pandemics
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 11 tháng 10, 2021
Ngày có hiệu lực 11 tháng 10, 2021
Tài liệu tham khảo National Social Protection Council
Link gốc https://www.facebook.com/CAMNSPC/posts/899031484052210
Liên hệ

National Social Protection Council

Address: Ministry of Economy and Finance st. 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh Phnom Penh. Tel: (+855) 78 235 968 Email: info@nspc.mef.gov.kh Website: https://nspc.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Decision_No_050__11.10.2021.pdf
Các từ khóa COVID-19,Social protection program
Ngày đăng tải tháng 10 21, 2021, 05:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 21, 2021, 05:03 (UTC)